Kärnsymptomen eller symptomen

Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

Samlingsnamn & samsjuklighet

ADHD är ett samlingsnamn som även omfattar ADD och ADHD i kombination med DCD.

  • ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
  • ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder), detta kallades tidigare för DAMP. DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.
  • Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Hur märks det att en person har ADHD?

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av svårighet varierar från person till person. En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med ADHD i kombination med DCD har dessutom problem med motorikkontroll och ibland också perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. Här kan du läsa om några av de vanliga kärnsymptomen.

Bra att tänka på när en person har ADHD?

  • Undvik längre, enformiga sessioner. Tänk på att planera in kortare pauser, gärna där man får gå upp och röra på sig.
  • Anpassa gärna skriftligt material för att vara lättillgängligt. Dela upp längre, tyngre dokument i mindre bitar eller ändra styckesindelning och radavstånd för att inte skapa svårpenetrerade textväggar.
  • Se till att försöka hålla möten i lokaler eller sammanhang som inte är distraherande. Försöka exempelvis minimera distraherande ljud eller ljus, ex att inte själv pilla på telefonen eller vara i rum där flera diskussionerna pågår samtidigt.

För mer information om ADHD:

Riksförbundet Attention
https://attention.se/npf/adhd/

Tips för bättre möten med en person med ADHD:
https://attention.se/wp-content/uploads/2014/12/pdf-tipsbattremoten-infoblad.pdf

Vilka lagar gäller? Lagar vid NPF och insatser
https://attention.se/npf/anhorigportal/rad-och-stod-till-anhoeriga/vilka-lagar-galler/

Vem ansvarar för vad? Stat, landsting, kommun, Försäkringskassa, skola:
https://attention.se/npf/anhorigportal/rad-och-stod-till-anhoeriga/vem-har-ansvar-for-vad/