Kärnsymptomen eller symptomen

Att vara döv är mer än att bara sakna hörsel. 0,1% (1 promille) av den svenska befolkningen har diagnosen dövhet sedan födseln eller tidig barndom, vilket innebär omkring 10 000 människor i Sverige. Denna statistik utgår från det medicinska begreppet dövhet, som beskriver en förlust av hörsel, vilket inte ska förväxlas med ordet döv som beskriver en identitet. Anledningen är att det inte alltid står i direkt relation till hur mycket personen hör och använder tal.

Att vara döv och tala teckenspråk handlar till en stor del om känslan av tillhörighet i en kulturell och språklig minoritet där teckenspråk utgör grunden i en unik gemenskap. Det finns ingen bekräftad statistik för hur många som identifierar sig som döva.

Samlingsnamn & samsjuklighet

Personer diagnostiseras med dövhet av olika anledningar och de vanligaste orsakerna är sjukdomar, ärftlighet (5% av döva barn har döva föräldrar) och skador såsom bullerskador. Barn kan konstateras ha dövhet redan vid födseln efter att mamman haft sjukdomar under graviditeten, till exempel röda hund. Döva upplever i varierande utsträckning otillgänglighet och kommunikationshinder när omgivningen inte behärskar teckenspråk eller erbjuder information/kommunikation på teckenspråk vilket medför ett informativt och språkligt utanförskap.

Döva kan också ha några eller flera funktionsnedsättningar, såsom exempel dövblindhet (kombination av nedsatt syn- och hörsel), intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar, etc. Döva som inte fått förutsättningar till språkinlärning tidigt i livet kan ha språkdeprivation, det vill säga språkliga och kognitiva svårigheter som konsekvens av en försenad eller utebliven språkutveckling.

 

Hur märks det att en person har nedsatt hörsel? 

Att en person är döv syns inte, så det är framförallt när döva tecknar som det syns. Men att en person är döv kan också observeras genom att döva är mer visuellt aktiva, det vill säga söker och uppfattar information från omgivningen genom synen men inte reagerar alls eller ytterst lite på ljud. Uppmärksamhet och önskad ögonkontakt påkallas exempelvis genom att man vinkar eller knackar på personens axel. Flera döva beskriver sig som “stendöva” medan andra beskriver sig som döva men kan uppfatta ljud med hörseltekniska hjälpmedel. Några känner sig bekväma med att skriva och läsa medan andra är vana att göra sig förstådd med ett enkelt kroppsspråk. Andra vill främst kommunicera på teckenspråk, då det är deras första språk. Vi finns i alla åldrar och har olika preferenser kring språkval och kommunikation genom teckenspråk, skrivet och talat språk.

Bra att tänka på när en person är döv?

  • Alla döva har olika preferenser till språk; tecknat, talat och/eller skriftligt. Ta reda på hur den döve föredrar att kommunikationen mellan er ska fungera under mötet och visa respekt för vad den döva önskar.
  • I Sverige använder vi svenskt teckenspråk och det finns över 200 olika nationella teckenspråk som används av fler än 70 miljoner döva i världen. Säkerställ därför att du efterfrågar rätt språkkompetens och bokar teckenspråkstolk, språkstöd eller kulturtolk eller en kombination av dessa om det föredras. Språkstöd eller kulturtolk kan fungera som en relä-tolk för att översätta mellan olika nationella teckenspråk eller mellan ett nationellt teckenspråk och internationella tecken. De bistår med stöd så att kommunikationen fungerar och att missförstånd på grund av olika kulturella skillnader minskas. Dessa rekommenderas att anlitas för exempelvis döva har eller misstänks ha språkdeprivation och för döva nyanlända som kan ha varierande kunskaper i svenskt teckenspråk, sitt nationella teckenspråk eller inte har haft förutsättningar att lära sig teckenspråk överhuvudtaget.  
  • Vid beställning av teckenspråkstolk - kontakta din närmaste region för kontaktuppgifter till tolkcentralen eller tolkbolag. I beställningen anger du så mycket information som möjligt om personen och vilket / vilka språk som ska användas under mötet. Berätta också om den döva har ytterligare önskemål att tillgodose under mötet. Ange plats och start- samt sluttid för mötet. Avsätt längre tid för möten där teckenspråkstolkar anlitas, jämfört med möten utan tolkar. Se till att lokalen och dess möblering är ändamålsenlig med bra belysning och minimalt med visuella distraktioner, som exempelvis starkt dagsljus från fönster eller fönster mot korridorer.
  • Gör en summering vid mötets slut vad ni pratat om och vad ni kommit fram till. Om det är textunderlag eller avtal som ska verifieras eller skrivas på - gå igenom texten tillsammans så att alla parter är införstådda i och överens om innehållet.
  • För att ringa en döv person kan du använda dig av förmedlingstjänster för bildtelefoni eller texttelefoni. Du ringer förmedlingen och anger adress för bildtelefon eller det nummer du vill ringa till och förmedlaren teckenspråkstolkar eller skriver vad du säger och läser upp vad den döva personen skriver. Förmedlingstjänsterna är verksamma på uppdrag av Post- och Telestyrelsen och alla förmedlare har tystnadsplikt.

För mer information om NEDSATT HÖRSEL:

 

Läs mer om döva och teckenspråk här:
www.sdr.org

Döv - inte dövstum:
https://sdr.org/component/k2/item/329

Svenskt teckenspråk, andra nationella teckenspråk och internationella tecken:
https://sdr.org/component/k2/item/366

https://sdr.org/teckensprak/teckensprak-i-varlden

Om Riksdagens erkännande av svenskt teckenspråk 1981:

https://sdr.org/teckensprak/teckensprakets-dag

Svenskt teckenspråk i språklagen 2009:600:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionshinder-a4-webboptimerad.pdf

Andra lagar, konventioner och andra referenser om döva och teckenspråk:
https://sdr.org/component/k2/item/1748-lagar-och-konventioner

Lär dig handalfabetet:
https://sdr.org/teckensprak/svenska-handalfabetet

Lär dig några tecken:
https://sdr.org/dokumentarkiv/teckensprak/250-vardagstecken-att-kunna-lite/file

Skillnaden mellan teckenspråk, TSS och TAKK:
https://sdr.org/dokumentarkiv/teckensprak/249-svenskt-teckensprak-och-tss-detta-ar-skillnaden/file

Hjälpmedel 

Tolkcentralerna i Sverige:
https://tolkcentralen.se/start/sida/start

Lista över auktoriserade teckenspråkstolkar inkl. tolkar med speciell kompetens som rättstolk:
https://www.kammarkollegiet.se

För lista eller kontakt med språk- och/eller kulturtolkar:
Kontakta Sveriges Dövas Riksförbund, SDR på sdr@sdr.org

Förmedlingstjänsten för bildtelefoni:
https://www.bildtelefoni.net

Förmedlingstjänsten för texttelefoni:
https://texttelefoni.se