Kärnsymptomen eller symptomen

Det huvudsakliga symptomet på att en person har en hörselskada är att personen har svårt att uppfatta ljud. Sättet som detta yttrar sig kan variera beroende på typ av hörselskada och vilka hjälpmedel en person har. De vanligaste symptomen är en upplevelse av att andra talar svagt eller otydligt, att man har svårt att höra vad någon säger i stimmiga eller bullriga miljöer, en känsla av lock för örat eller att man inte kan höra vissa ljud i sin omgivning. Ungefär 18 % av den vuxna befolkningen har någon form av hörselskada. .

Samlingsnamn & samsjuklighet

Hörselskada är i sig inte en medicinsk diagnos men är ett samlingsnamn som kan användas om ett antal olika tillstånd. Däribland hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, Ménières sjukdom.

 • Hörselnedsättning innebär att en persons hörsel är nedsatt på ett eller båda öronen. En hörselnedsättning kan bero på olika saker och delas normalt in i kategorierna hörselnedsättning orsakad av ledningshinder och sensioneurala hörselnedsättningar beroende på dess orsak.
 • En person som har en hörselnedsättning och använder sig av teckenspråk som sitt föredragna sätt att kommunicera kan uppfatta sig själv som döv (länk till dövhet).
 • Tinnitus innebär att man hör ljud som saknar yttre källa. Det kan ex. vara olika toner, tjut eller surrande. Det är mycket vanligt att en person med en hörselnedsättning upplever tinnitus men tillståndet kan också bero på buller, eller andra fysiska orsaker. Det är mycket vanligt att en person som har en hörselnedsättning också har tinnitus.
 • Ljudöverkänslighet, är ett samlingsbegrepp som innebär att en person kan vara extra känslig mot vissa ljud. Oftast innebär det att en person när denne hör ljud kan uppleva dessa som obehagligt starka. Det finns ett antal orsaker till ljudöverkänslighet, av vilka nedsatt hörsel motsägelsefullt nog kan vara en, och tillståndet kan ha såväl psykiska som fysiska orsaker och är ofta i sin tur ett symptom på något annat tillstånd.
 • Menières sjukdom är en sjukdom som kan orsaka hörselnedsättningar som fluktuerar över tid. Oftast i kombination med yrselanfall, tinnitus, och en känsla av tryck över örat.

 

Hur märks det att en person har en hörselskada? 

Att en person har en hörselskada är en osynlig funktionsnedsättning som inte behöver synas. Däremot kan det synas på en person som har en hörselskada att denne använder hjälpmedel i form av till exempel en hörapparat eller ett implantat.

Det är istället främst i interaktionen med andra eller med omgivningen som man kan märka att en person har nedsatt hörsel.

För personen själv kan en hörselskada märkas genom denne tycker att personer i omgivningen talar otydligt eller svagt. Har svårt att uppfatta tal, och då särskilt i stimmiga eller bullriga miljöer. Det kan också yttra sig genom att personen behöver lägga omfattande energi på att uppfatta vad som sägs i omgivningen och därför lätt blir utmattat eller drabbas av spänningshuvudvärk i utmanande lyssningssituationer.

Du som möter en person med nedsatt hörsel kan märka att personen har svårt att uppfatta ljud genom att personen ofta frågar om vad du har sagt, verkar vara beroende av att din mun när du talar för att kunna urskilja vad du säger med stöd av dina läpprörelser. 

Bra att tänka på när en person har en hörselskada?

Om en person du möter har en hörselskada kan följande saker vara bra att tänka på:

 • Personer med hörselskada har olika förutsättningar och preferenser när det kommer till hur de vill kommunicera. Försök därför reda på hur just de vill göra och vad som behövs för att just den person du ska möta ska kunna kommunicera på bästa sätt.
 • Var noga att en person i taget talar och att personen kan se den som talar.
 • Se till att vid slutet av mötet summera vad du har uppfattat att ni kommit fram till. Det kan vara ett bra sätt att upptäcka eventuella missförstånd eller information som personen du möter inte har uppfattat.
 • Se till att möten och andra tillfällen när en person med hörselskada är med sker i en miljö som har bra akustik och så långt som möjligt också är fritt från buller eller stim. Tänk också på att ljuset i ett rum kan underlätta för att person som använder sig av ex. läppläsning ska kunna uppfatta vad du säger varför det kan vara bra med god belysning.
 • Om personen efterfrågar hörslinga innebär det att man behöver använda en mikrofon och en mottagare som gör att personen får ljudet upp till sin hörapparat. I vissa större samlingssalar finns sådan utrustning, men för mindre mötesrum finns ofta portabla varianter att låna.
 • Ibland kan det behövas en tolk för samtalet. De tre vanligaste metoderna är teckenspråk-, tecken som stöd- och skrivtolkning. Om personen inte behärskar teckenspråk innebär skrivtolkning att det som sägs under ett möte tolkas till skriven svenska. För att få kontaktuppgifter och instruktioner till hur du bokar tolk kontaktar du regionens tolkcentral i den region du befinner dig.

För mer information om HÖRSELSKADA:

Länkar till era hemsidor med mer information om diagnosen, tips, insatser och hjälpmedel som juristen kan ha användning för i sitt arbete och i mötet med personer.

Hörsellinjen – Hörselskadades riksförbunds rådgivningstjänst
Hörsellinjen - Hörsellinjen (horsellinjen.se)

Tips för samtal med nedsatt hörsel – Hörselskadades riksförbund
Tips för samtal med nedsatt hörsel - Hörsellinjen (horsellinjen.se)

Hörselnedsättning – Fakta och råd – Hörsellinjen
Hörselnedsättning – fakta och råd - Hörsellinjen (horsellinjen.se)

Att ha en hörselskada, Unga Hörselskadade
Att ha en hörselskada | Unga Hörselskadade (uh.se)

Hjälpmedel, Unga Hörselskadade

Hjälpmedel | Unga Hörselskadade (uh.se)