Kärnsymptomen eller symptomen

Afasi innebär svårigheter att bearbeta språk. En person med afasi har svårt att tala och förstå tal, oftast i en kombination. Det är vanligt att personer med afasi även har svårt att läsa, skriva och räkna. En person med afasi har ofta god intellektuell förmåga men svårigheter att bearbeta språk. 

För flerspråkiga personer med afasi fungerar ibland modersmålet bättre. Det kan därför behövas tolk.

Samlingsnamn & samsjuklighet

Det är mycket vanligt att personer med afasi också har en halvsidesförlamning samt hjärntrötthet (fatique). 

Språk är en del av kognition men även andra kognitiva förmågor påverkas ofta, exempelvis arbetsminne och igångsättningsförmåga.

Cirka tio procent har synfältsbortfall. Många har under en period psykisk ohälsa eller depression på grund av den stora livsomställning som afasi för med sig.

Hur märks det att en person har Afasi?

När en person har afasi hörs det oftast på talet. En del personer har svårt med all ordmobilisering och kämpar för att få fram orden. Andra pratar en del men hittar inte alltid orden, eller säger fel ord i förhållande till vad personen planerat att säga. Några pratar obehindrat men har svårt att förstå och processa vad andra säger.

Var uppmärksam på:

 • När en person har svårt att uttrycka sig, hitta ord, är fåordig eller pratar på men med till exempel grammatiska svårigheter och med ett mer begränsat ordförråd.
 • Tycks ha svårt att förstå, minnas och uppfatta vad du säger och/eller svårt med instruktioner. Har svårt att diskutera och hänga med när ämne eller fokus byts snabbt. Svårt att fråga efter mer information.
 • Har svårt att läsa, skriva och räkna.
 • Blir hastigt trött (hjärntrötthet) och måste avsluta samtalet/aktiviteten.

Bra att tänka på när en person har Afasi?

 • Ge tid! Planera för att all kontakt med en person med afasi tar mycket längre tid.
 • Ta reda på om personen lider av hjärntrötthet (fatigue) och anpassa utifrån det. Exempelvis kan en person ha mer ork på förmiddag än eftermiddag.
 • Ge möjlighet till förförståelse, var noga med att ”plantera” ett ämne och vad de ska handla om.
 • Håll samtal i en lugn och tyst miljö utan skarp ljus. Undvik andra distraktioner och inryck.
 • Ge lite information i taget. Stäm regelbundet av att personen har hängt med och förstått.
 • Ge tydliga instruktioner på flera sätt skriftligt, med bildstöd/bilder, korta filmer, tankekartor eller diagram. Korta sammanfattningar i punktform är mycket bra för personer med afasi.
 • Ge möjlighet till alternativa sätt att uttrycka sig och berätta. Använd bilder, ge möjlighet att rita, skriva stödord eller visa bilder/foto, använda kartbok och almanacka. Vid svår afasi se till att personen får ha ett språkligt stöd med sig som förstår och kan hjälpa till att tolka/förklara. Ta vid behov stöd av logoped.

För mer information om AFASI:

Läs mer här:

Webb:

Film:

Mathilda om afasi (kort film knappt två minuter lång) Mathilda om afasi on Vimeo

Om Hjärntrötthet UR Samtiden - När hjärnan inte orkar: När hjärnan inte orkar | UR Play

Litteratur: