Kärnsymptomen eller symptomen

Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd med hög ärftlighet. Tillståndet förlöper i maniska, hypomana, och depressiva skov och däremellan fritt intervall med varierande inslag av resttillstånd. Vid ett maniskt skov är patienten ofta i behov av heldygnsvård, eftersom psykotiska symtom förekommer.
Hypomani är en lindrigare form av mani utan psykos och med lägre funktionsbortfall.
Vid depressivt skov kan symtomen vara mycket svåra med stor självmordsrisk och mer atypiska. Akuta skov kräver specifik behandling.

Överdödligheten är hög både som konsekvens av kroppsliga sjukdomar och självmord.
Även efter att depressionen läkt ut kan kognitiva funktionsbortfall kvarstå. Efter mani kan en långdragen depressiv period uppstå (postmanisk depression).
Obehandlat maniskt skov kan vara lång tid, mellan tre till nio månader eller mer.
Obehandlat depressivt skov klingar normalt också av efter tre till nio månader (kortare tid med behandling) men kan ibland bli mer långvarigt med depressiva restsymtom.
Efter upprepade depressiva skov kan tillståndet bli mer kroniskt och svårbehandlat (se även Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, 2010).

Det finns flera olika typer av Bipolär sjukdom. De vanligaste är Bipolär typ 1 och typ 2.

Samlingsnamn & samsjuklighet

Personer med Bipolär sjukdom har i bland även ADHD, ångestsjukdomar som generaliserat ångestsyndrom GAD.

Hur märks det att en person har Bipolär sjukdom?

Diagnosen yttrar sig på olika sätt för olika individer och tidpunkter. Det är även så att personen sällan har sjukdomsinsikt. Sjukdomen kan uttrycka humörmässigt hos personen i formav av lättretlighet, koncentrationssvårigheter, argsinthet, dålig impulskontroll, grandios självbild.

Depression infinner sig ganska snabbt inpå livet och personen förlorar då ofta fotfästet om verkligheten och kan snabbt sjunka ner i en djup depression som kan leda till suicidtankar.
Kreativitet är ofta vanligt hos personer med bipolär sjukdom. Kreativitet ses i samhället som något positivt och fint vilket medför att det är svårt att uppräcka att en person som har bipolär sjukdom faktiskt är sjuk.

Bra att tänka på när en person har bipolär sjukdom?

  • Undvik stressiga situationer under en längre tid då stress kan medföra att personen hamnar i mani, hippomani eller depression.
  • Var uppmärksam på om personen plötsligt börjarar sova väldigt dåligt eller inte sova alls.
  • Sjukdomen är väldigt individuell med individuella svårigheter. Otrohet, många sexuella relationer, låna pengar, skuldsättning. Hör ihop med skov av mani eller hypomani då personen upplever sig själv som grandios.

För mer information om bipolär sjukdom:

Läs mer om Bipolär sjukdom:

www.balansriks.se/bipolar-sjukdom

Vilka lagar gäller?
I dagsläget finns det inga lagar som specifikt riktar in sig mot bipolär sjukdom. Däremot finns det många med bipolär sjukdom som behöver olika former av stöttning som boendestöd, egeninläggning, socialtjänst, god man. Resurserna är generellt sätt för dåliga om det till exempel står att man har rätt till enligt lag att lägga in sig själv så är det ändå inte säkert att psykiatrin har plats.

Skrifter bipolär sjukdom:
https://balansstockholm.se/
Att lära sig att leva med bipolär sjukdom
Copyright © Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012.

Jag vill inte dö jag vill bara inte leva
Ann Heberlein
https://www.adlibris.com/se/bok/jag-vill-inte-do-jag-vill-bara-inte-leva-9789189061613