Kärnsymptomen eller symptomen

Parkinsons sjukdom är en fortskridande sjukdom, vilket betyder att den förvärras med tiden. Sjukdomsförloppet och symtombilden kan skilja sig mycket mellan olika personer. De främsta symtomen är rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Sjukdomen ger även upphov till en rad icke-motoriska symtom; balanssvårighet, trötthet, sömnproblem, blodtrycksfall, inkontinens, depression och i senare delen av sjukdomen även problem med minne och tankeförmåga.

Samlingsnamn & samsjuklighet

De typiska symtomen vid Parkinsons sjukdom kallas parkinsonism och förekommer vid en rad olika sjukdomar, exempelvis vid s k atypisk parkinsonsim.

Det förekommer att läkemedel orsakar parkinsonism. Ytterligare möjligheter är demenssjukdomar, andra är essentiell tremor och nor­maltryckshydrocefalus. I sällsynta fall kan även en hjärntumör eller en hjärnblödning ge upphov till symtom som liknar dem vid Parkinsons sjuk­dom.

Hur märks det att en person har Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom yttrar sig på olika sätt hos olika individer. Vanligt är att rörelserna blir mindre och långsammare, det gäller även finmotorik och ansiktsmimik. Många har problem med låsning/frysning, dvs tillfällig oförmåga till rörelse, som växlar med överrörlighet. Tal- och röstproblem, med svag röst och otydligt tal, är också vanliga.

Bra att tänka på när en person har Parkinson?

  • Personer med Parkinson är ofta stresskänsliga vilket försvårar symtomen, så låt personen få tid på sig.
  • Symtomen kan variera över tid, det som fungerade bra på förmiddagen är omöjligt några timmar senare.
  • Undvik långa sessioner, inte möten tidigt eller sent på dagen. Tänk på att planera in kortare pauser, gärna där man får gå upp och röra på sig.
  • Personer med Parkinson tar ofta tabletter flera gånger per dag, och har ofta ett larm som påminner.

För mer information om parkinsons sjukdom:

www.parkinsonforbundet.se

PDF: OM PARKINSONS SJUKDOM