Kärnsymptomen eller symptomen

Språkstörning eller DLD, Developmental Language Disorder innebär att en person har svårare att lära sig och använda sitt eller sina förstaspråk/modersmål jämfört med jämnåriga. En språkstörning finns alltid på alla språk som personen kan men kan ta sig olika uttryck i olika språk. Språkstörning/DLD gör det är svårare att förstå, prata, läsa och skriva jämfört med jämnåriga samt påverkar även socialt samspel och psykologiskt. Språkstörning/DLD behöver dock inte höras på talet. Många har kognitiva svårigheter som till exempel svårt med arbetsminne, uppmärksamhet, koncentration och ljud- och intryckskänslighet. Det kan även finnas motoriska samordningssvårigheter. Språkstörning/DLD är en medfödd funktionsnedsättning och består livet ut men förändras över tid. 7-8 procent av alla barn, ungdomar och vuxna beräknas ha språkstörning/DLD.

Samlingsnamn & samsjuklighet

Språkstörning/DLD är en funktionsnedsättning i egen rätt men är vanligt i kombination med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, ADHD/ADD och autism.

Hur märks det att en person har Språkstörning/DLD?

En språkstörning/DLD påverkar inlärningen i skolans alla ämnen. En vuxen person med språkstörning/DLD har ofta hittat strategier att kompensera och dölja sina svårigheter. Var uppmärksam på:

 • När en person har svårt att uttrycka sig, hitta ord, är fåordig eller pratar på men med till exempel grammatiska svårigheter och med ett mer begränsat ordförråd än jämnåriga.
 • Tycks ha svårt att förstå, minnas och uppfatta vad du säger och/eller svårt med instruktioner. Har svårt att diskutera och hänga med när ämne eller fokus byts snabbt. Svårt att fråga efter mer information.
 • Har svårt att läsa, skriva och räkna.
 • Har svårt med kompisar, familj och/eller psykisk ohälsa.

Bra att tänka på när en person har en språkstörning/DLD?

 • Ge möjlighet till förförståelse, var noga med att ”plantera” ett ämne och vad de ska handla om.
 • Ge samtalet tid och förbered för täta pauser. Håll samtal i en lugn och tyst miljö utan skarp ljus. Undvik andra distraktioner och inryck.
 • Ge lite information i taget. Stäm av regelbundet så att personen har hängt med och förstått.
 • Ge tydliga instruktioner på flera sätt, skriftligt, med bildstöd/bilder, korta filmer, tankekartor eller diagram.
 • Ge möjlighet till alternativa sätt att uttrycka sig och berätta. Använd bilder, ge möjlighet att rita, skriva stödord eller visa bilder/foto. Vid grav språkstörning/DLD se till att personen får ha ett språkligt stöd med sig som förstår och kan hjälpa till att tolka/förklara. Ta vid behov stöd av logoped.

För mer information om språkstörning/DLD:

Webb:
Afasiförbundet/Talknuten https://www.afasi.se/sprakstorning/
Riksförbundet Attention https://attention.se/npf/sprakstorning/

Socialstyrelsens kunskapsguide om språkstörning: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/sprakstorning/normbrytande-beteende-hos-personer-med-sprakstorning/ 

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Studiepaket språkstörning https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/

1177 https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/tal--och-sprakstorningar-hos-vuxna/

Svenska Logopedförbundet https://logopeden.se/sprakstorning-hos-vuxna/

Film:

UR, Lärlabbet vad är språkstörning Lärlabbet: Vad är språkstörning? | UR Play

UR Grav språkstörning UR Samtiden - Grav språkstörning | UR Play

Vad är språkstörning, forskaren förklarar https://www.sprakforskning.se/aemedia/2018/utbildningsradion18

Litteratur:

 • Leva med DLD broschyr leva_med_dld_språkstörning_2019_webb-1.pdf (afasi.se)
 • Anna Eva Hallin (2019) Förstå och arbeta med språkstörning/DLD. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Ulrika Nettelbladt och Eva-Kristina Salomeh (2018). Språkutveckling och språkstörning hos barn: Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur.